Personvern

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Byggesøknad Norge samler inn og bruker personopplysninger.

Byggesøknad Norge, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på rbe.no

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Byggesøknad Norge sine behandlinger av personopplysninger på byggesøknadnorge.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Funbit AS er Byggesøknad Norge sin databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Byggesøknad Norge og Funbit AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Byggesøknad Norge og Funbit AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

RBE Søknader AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på byggesøknadnorge.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics. Informasjon fra disse verktøyene utleveres ikke fra Byggesøknad Norge til andre aktører.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Nederst på vår nettside vil du finne en side som heter "Informasjonskapsler", her kan du få en komplett oversikt over hvilke informasjonskapsler som blir brukt på nettstedet.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Kontaktskjema

På nettsiden kan du be Byggesøknad Norge om å ta kontakt med deg, dersom du er interessert i våre tjenester. Når du bruker kontaktskjema vil vi benytte den informasjonen du gir fra deg, til å ta kontakt med deg. Vi har ingen rutiner for regelmessig sletting av denne informasjonen.

CRM-verktøy

Byggesøknad Norge benytter CRM-verktøyet Moment.

Det registreres ulike typer personopplysninger i CRM-verktøyet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Årsaken til dette er at vi ønsker å ivareta kommunikasjonen med våre kunder og håndtere oppgaver internt.

E-post og telefon

Byggesøknad Norge benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.

Byggesøknad Norge sine medarbeidere benytter i tillegg e-post og SMS i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post eller SMS.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) loggføres i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for drift av systemet. Vi har ingen rutiner for regelmessig sletting av denne informasjonen.

Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte

Byggesøknad Norge behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn, personalansvar og regnskap. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid. Dessuten registreres det opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet.

Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling, arbeidsområde og bilde regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Byggesøknad Norge sine nettsider.

Byggesøknader

I forbindelse med byggesøknader er vi nødt til å dokumentere og ta vare på nabovarsler som inkluderer navn, adresse og muligens andre personlige opplysninger. Denne informasjonen sendes inn til offentlig myndigheter.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Byggesøknad Norge har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Byggesøknad Norge sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Byggesøknad Norge ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: post@bgsn.no
Telefon: 55345700
Postadresse: Jordalsveien 17 5105 Eidsvåg